Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. INFORMÁCIE O DULCIA natural s.r.o.

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti DULCIA natural s.r.o, IČO 444604572 so sídlom Skalická cesta 9/A, 831 02 Bratislava (ďalej len: "DULCIA natural") upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.dulcia.sk a www.dulcia.cz (ďalej iba „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov DULCIA natural, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. DULCIA natural pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Kontaktné údaje správcu sú info@dulcia.sk

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. DULCIA natural spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na www.dulcia.sk aleboi www.dulcia.cz alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku.Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte DULCIA naturaI tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva DULCIA natural informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava DULCIA natural údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.5. DULCIA natural nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi DULCIA natural a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje.Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže DULCIA natural vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom DULCIA natural formou obchodných oznámení využíva DULCIA natural predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste u DULCIA natural už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov DULCIA natural v podobe obmedzeného priameho marketingu. DULCIA natural tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na DULCIA naturalzaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas DULCIA natural udeľujete v priebehu registrácie na DULCIA natural alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov DULCIA natural.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu DULCIA natural formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva DULCIA natural predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas DULCIA natural udeľujete v priebehu registrácie na www.dulcia.sk  alebo www.dulcia.cz alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.dulcia.sk  alebo www.dulcia.cz môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie DULCIA natural spracováva DULCIA natural pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava DULCIA natural štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. 

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci DULCIA natural môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov v DULCIA natural na e-mailovej adrese info@dulcia.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete DULCIA natural ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Více o Cookies.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané DULCIA natural a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s DULCIA natural.

5.2. DULCIA natural ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre DULCIA natural na účely a spôsobom, ktoré DULCIA natural stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré DULCIA natural využíva, patria:

  • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., InTime s.r.o., SPS s.r.o.
  • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. DULCIA natural spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona DULCIA natural následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. 

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva DULCIA natural po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva DULCIA natural iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na DULCIA natural vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na DULCIA natural a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré DULCIA natural spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo DULCIA natural. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli DULCIA natural, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám DULCIA natural potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže DULCIA natural správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že DULCIA naturalspracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už DULCIA natural nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok DULCIA natural Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od DULCIA natural k inému subjektu, kedy DULCIA natural odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci DULCIA natural vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej DULCIA natural okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností DULCIA natural so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. DULCIA natural  dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). DULCIA natural kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany DULCIA natural pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na DULCIA natural emailom na adresu info@dulcia.sk.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 4. 2024